Dlouhodobý majetek a co o něm vědět?

6. 12. 2021 0 Comments

Dlouhodobý majetek je velice důležitou součástí ekonomiky. Proto je dobré o něm něco vědět.

Dlouhodobý majetek má určité znaky a to jsou: A) doba použitelnosti je delší než jeden rok, B) nemění sice svou podobu, ale opotřebovává se (opotřebení se vyjadřuje odpisy), C) vysoká cena. Dlouhodobý majetek rozdělujeme na HMOTNÝ, NEHMOTNÝ, FINANČNÍ a TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ.

Dlouhodobý hmotný majetek má své dvě podkategorie. A) nemovitý – Nemovitý majetek je takový majetek, který je pevně spjat se zemí (respektive s ním nemůžeme nějak pohnout). Do nemovitého majetku patří tedy například pozemky či stavby. Musíme brát na vědomí, že pozemky se nikdy neodepisují a celkově cena u nemovitého majetku nehraje roli. B) movitý – Movitý majetek není pevně spojen se zemí (respektive s ním můžeme jakkoliv pohybovat). Příkladem můžou být počítačové sestavy. Cena je tu na rozdíl od nemovitého majetku stanovena na 80 000 Kč – 2021 (může být stanovena buďto firmou nebo zákonem o dani z příjmů). Pokud majetek nedosáhne této hodnoty, tak ho řadíme do drobného hmotného majetku.

ekonomika

Dlouhodobý nehmotný majetek nemá hmotnou podobu. Což je nám už podle názvu jasné. Příkladem pro tento majetek je software, licence, patent atd. Dlouhodobý finanční majetek není příliš typický pro firmy. Tento majetek se nikdy neodepisuje a jsou to například cenné papíry. Technické zhodnocení je vlastně zvýšení hodnoty toho dlouhodobého majetku formou buďto rekonstrukce či modernizace nebo stavebních úprav. Rozlišujeme velké a malé technické zhodnocení.

ekonomika

Máme tři druhy ocenění u dlouhodobého majetku. A) pořizovací cena – Tato cena vzniká, pokud ten majetek opravdu nakupujeme. Tvoří ji nákupní cena a vedlejší náklady, které jsou spojeny s pořízením dlouhodobého majetku (montáž, doprava). B) vlastní náklady – Tento druh ocenění používáme, pokud vyrobíme majetek vlastní činností (respektive je to součet všech nákladů, které jsme vynaložili na výrobu). C) reprodukční pořizovací cena – Reprodukční pořizovací cenu používáme, pokud majetek získáme vkladem, darováním či jiným bezúplatným převodem. O ceně rozhoduje soudní znalec odhadem a ceny vyjadřuje pak hodnotu majetku v den jeho ocenění.

Dlouhodobý majetek si můžeme pořídit nákupem.

Vyřadit ho můžeme likvidací, prodejem, darováním atd.